TẦM NHÌN
Trở thành doanh nghiệp tư nhân hàng đầu
trong lĩnh vực vận tải biển viễn dương và
cạnh tranh với các đối tác quốc tế
SỨ MỆNH
Phát triển những giải pháp vận tải biển an toàn,
hiệu quả và tiên phong trong ngày hàng hải

MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG

Định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vận tải biển nội địa và quốc tế tại Việt Nam,
cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín. Là đầu mối cung cấp than và các nguyên liệu khác vào thị trường Việt Nam
và khu vực. Phát triển đa dạng hóa các ngành nghề theo nhu cầu trong nước và quốc tế.