IMO: Hỗ trợ Kenya xây dựng Sổ đăng ký Rủi ro An ninh Hàng hải Quốc gia

Xác định các mối đe dọa đang nổi lên đối với an ninh hàng hải là chìa khóa trong việc phát triển các công cụ phù hợp để đảm bảo quản trị an ninh hàng hải lành mạnh. Để giải quyết vấn đề này, 30 đại biểu từ nhiều Bộ và Cơ quan của Chính phủ Kenya chịu trách nhiệm về chính sách an ninh hàng hải và triển khai hoạt động đang tham gia hội thảo kéo dài 5 ngày do IMO tài trợ (9-13 / 5). Họ sẽ hỗ trợ Chính phủ Kenya trong việc xây dựng Sổ đăng ký Rủi ro An ninh Hàng hải Quốc gia.

Sổ đăng ký Rủi ro An ninh Hàng hải Quốc gia đã hoàn thiện sẽ đánh giá các tiêu chí về mối đe dọa, tác động và tính dễ bị tổn thương của tất cả các mối đe dọa an ninh đối với lợi ích an ninh hàng hải quốc gia của Kenya. Điều này sẽ cho phép Ủy ban An ninh Hàng hải Quốc gia xây dựng và điều phối các chương trình làm việc mới để giảm thiểu những rủi ro này.

Hỗ trợ Kenya xây dựng Sổ đăng ký Rủi ro An ninh Hàng hải Quốc gia

Hình ảnh: imo.org

Nó cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các mục tiêu chiến lược trong Chiến lược An ninh Hàng hải Quốc gia Kenya, chiến lược này sẽ đặt ra tầm nhìn của Kenya về cách thức bảo vệ vùng biển của mình trong 20 năm tới. Đảm bảo và bảo vệ sự tăng trưởng của nền kinh tế xanh của đất nước là rất quan trọng cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế.

Diễn đàn này diễn ra sau hội thảo trước đó về Xây dựng Chiến lược An ninh Hàng hải Quốc gia (từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 3 năm 2022), chia sẻ những thông lệ tốt về việc thành lập cơ cấu Ủy ban An ninh Hàng hải Quốc gia hiệu quả và xây dựng Chiến lược An ninh Hàng hải Quốc gia.

Hội thảo đa cơ quan này là một ví dụ xuất sắc về toàn bộ cách tiếp cận của chính phủ đối với an ninh hàng hải. Hội thảo là một phần của dự án do EU tài trợ về An ninh cảng và An toàn hàng hải ở Đông và Nam Phi và Ấn Độ Dương, mà IMO đang thực hiện với các đối tác thực hiện Interpol và UNODC.

Tham khảo: imo.org